Professionals      Young professionals     Studenten

Disclaimer

Gebruik van de website

De website www.arkance-systems.nl is bedoeld om informatie te verschaffen aan de bezoekers omtrent Arkance Systems Netherlands en haar producten en diensten. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Arkance Systems Netherlands besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Arkance Systems Netherlands niet garanderen dat alle ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Arkance Systems Netherlands garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Arkance Systems Netherlands wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Arkance Systems Netherlands kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Bescherming van persoonsgegevens

Arkance Systems Netherlands hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via onze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd, bijvoorbeeld bij invulformulieren. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 juli 2000.

Arkance Systems Netherlands geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening (online) te realiseren.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.
  • Arkance Systems Netherlands treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via onze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar andere websites van instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Arkance Systems Netherlands beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Arkance Systems Netherlands aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

Arkance Systems Netherlands behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arkance Systems Netherlands of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Nederlands Recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.